IP66 Boş goşundylar

IP66 Empty Enclosures

Gysga düşündiriş:

• Ulanylanda IP66 baha berildi.
• Programma laýyk öz-özüni düzmek ukybyny üpjün edýär.
• 86x86mm, 86x146mm wyklýuçatel we rozetka kabul ediň, şeýle hem MCB, SPD ýa-da demir ýol kontaktoryny kabul ediň.
• Içine gönüden-göni düzediş wyklýuçateli we rozetkasy, gapagyň gapagyny aýyrmagyň zerurlygy ýok.
• Örtük reňkini düzüp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka ady : ADELS
: Diwar rozetkasyny ýazyň
Zeminlemek : Standart ýerlemek
Programma ident identaşaýyş / umumy maksat
Model belgisi : AD1GEE 、 AD2GEE
Gelip çykan ýeri : WenZhou, Hytaý
Min buýrugy kabul ediň: Hawa

Mysal üçin konfigurasiýa opsiýalary

 11   06  2-1.20  2-1.4

Ojak bişiriji rozetka
(Leeke)

86 * 86 S / rozetka
(Leeke)

86 × 146 RCD + rozetka
(Iki gezek)

86 * 146 Ekiz rozetka
(Iki gezek)

Ölçegler

wx

Ölçegler

wx

w1

Wyklýuçatel paneli suw geçirmeýän gutyny açmazdan gönüden-göni gurnalyp ýa-da çalşyrylyp bilner.Dizaýn bermek üçin berkidilen panelli nurbat, syzdyryjy standart rozetka bilen dürli ýurtlarda saklanyp bilner, (üýtgeşik jikme-jiklik dizaýny)
Plughli ýurtlar wilka birikdirilenden soň gapagy ýapyp bilerler, howpsuzlygy goramak has ygtybarlydyr.

 xWyklýuçatel paneli suw geçirmeýän gutyny açmaga howlukman göni öň tarapda gurlup bilner. Dizaýn bermek üçin berkidilen panelli nurbat, dürli ýurtlarda adaty soket we adaty rozetka gurnalyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, dizaýn kiçi zynjyr döwüjini gurup biler, gurnama enjamyny goldaýan demirýol kontaktoryna ýol açar.Ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin şol bir önümi talaplara laýyklykda bir ýa-da iki 86 panel bilen çalşyp bolar.
w3 02

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ÖNÜMLER KATEGORLARY