Suw geçirmeýän IP reýtingi üçin doly gollanma - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

Suw geçirmeýän IP reýtingi üçin doly gollanma - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

IP44, IP54, IP55 ýa-da şuňa meňzeşler ýaly bellikli ýa-da gaplamalarynda önümlere duş gelen bolmagyňyz mümkin.Emma bularyň manysyny bilýärsiňizmi?Dogrusy, bu önümiň gaty zatlaryň we suwuklyklaryň çozuşyndan gorag derejesini görkezýän halkara kod.Bu makalada IP-iň nämäni aňladýandygyny, şol kody nädip okamalydygyny we dürli gorag derejelerini jikme-jik düşündireris.

IP baha beriji Önümiňizdäki IP reýtingiň nämäni aňladýandygyny bilmek isleýärsiňizmi?Bu barlaýjyny ulanyň we gorag derejesini görkezer.

IP

IP00 reýtingi bolan önüm gaty zatlardan goralmaýar we suwuklyklardan goralmaýar.

IP baha bermek nämäni aňladýar? IP reýting, önümiň gaty berk bölejikleriň ýa-da suwuk bölejikleriň çozuşlaryndan goralýandygyny müşderiniň bilmegi üçin öndürijiniň görkezmeli koduny aňladýan Ingress Gorag Bahasy (Halkara Gorag Markingi hem diýilýär) diýmekdir.San derejesi adamlara satyn alýan önümlerine has gowy ideg etmäge we olary zerur şertlerde nädip saklamalydygyny bilmäge kömek edýär.Elektronikany öndürijileriň köpüsi önümleri bilen baglanyşykly çylşyrymly jikme-jiklikleri görkezýärler, ýöne IP Rating adamlara bu barada habar berilse düşünmek has aňsat bolar.IP kody aç-açan gural bolup, her kime ýalňyş we düşnüksiz spesifikasiýalar bilen ýalňyşmazdan has gowy hilli önümleri satyn almaga kömek edip biler. Ingress-den goramak, ýerleşýän ýerine garamazdan her kimiň ulanyp bilýän standart derejesi.Bu elektrotehnologiýa ülňüleri, önümiň örtüginiň suwdan gaty jisim goragyna çenli nähili mümkinçilikleriň bardygyny adamlara habar bermek üçin döredildi.Kod şuňa meňzeýär: “Ingress Protection” -yň gysga wersiýasy, ýagny IP, ondan soň iki san ýa-da X harpy. Birinji san obýektiň gaty zatlara garşylygyny, ikinjisi bolsa suwuklyklardan goragy aňladýar.X harpy önümiň degişli kategoriýa (gaty ýa-da suwuklyk) üçin synag edilmändigini aňladýar. Gaty obýekti goramak Elektron önümiň gaty ýagdaýdan goragy, önümiň içindäki howply böleklere girmegi aňladýar.Reýting 0-dan 6-a geçýär, bu ýerde 0 asla gorag ýok diýmekdir.Önümde 1-den 4-e çenli berk obýekt goragy bar bolsa, ellerden we barmaklardan kiçi gurallara ýa-da simlere çenli 1 mm-den ýokary elementlerden goralýar.Maslahat berilýän iň pes gorag IP3X standartydyr.Tozan bölejiklerinden goramak üçin önümde iň bolmanda IP5X standarty bolmaly.Tozanyň çökmegi elektronika taýdan zeper ýetmeginiň esasy sebäbidir, şonuň üçin önüm tozanly ýerlerde ulanyljak bolsa, iň ýokary goragly IP6X goşmaça bolmaly. Muňa çozuşdan goramak hem diýilýär.Elektron önüm üçin iň laýyk IP reýtingini saýlamak iň möhümdir, sebäbi bu önümiň zarýadly elektrik aragatnaşygyna garşylygyna täsir edip, önümiň wagtynda zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Inçe polimer filmler bilen örtülen elektron bölekleri tozanly daşky gurşaw şertlerine has uzak garşylyk görkezýär.

 • 0- Gorag ýok
 • 1- 50 mm-den ýokary (mysal üçin eller) gaty zatlardan gorag kepillendirilýär.
 • 2- 12.5 mm-den ýokary (meselem barmaklar) gaty zatlardan gorag kepillendirilýär.
 • 3- 2,5 mm-den ýokary bolan gaty zatlardan gorag kepillendirilýär (mysal üçin simler).
 • 4- 1 mm-den ýokary gaty zatlardan gorag kepillendirilýär (mysal üçin gurallar we ownuk simler).
 • 5- Önümiň kadaly işlemegine päsgel berip biljek, ýöne doly tozan däl tozan mukdaryndan goralýar.Gaty zatlardan doly gorag.
 • 6- Gaty zatlardan doly tozan we doly gorag.

Suwuklyklaryň goralmagy Suwuklyklarda-da edil şonuň ýaly.Suwuklyklaryň goralmagy çyglylygy goramak diýlip hem atlandyrylýar we bahalary 0 bilen 8 aralygynda tapyp bolýar. Ingakynda Ingress gorag koduna goşmaça 9K goşuldy.Aboveokarda aýdylyşy ýaly, 0 önümiň gabyň içindäki suwuk bölejikleriň çozuşyndan hiç hili goralmaýandygyny aňladýar.Suw geçirmeýän önümler uzak wagtlap suwuň aşagyna goýlanda hökman garşy durmaz.Az mukdarda suwuň täsiri pes IP bahasy bilen önüme zeper ýetirmek üçin ýeterlikdir. IPX4, IPX5 ýa-da IPX7 ýaly bahalary bolan önümlere duş gelen bolmagyňyz mümkin.Öň bellenip geçilişi ýaly, birinji san gaty obýekt goragyny aňladýar, ýöne öndürijiler köplenç önümlerini tozan basmagy üçin barlamaýarlar.Şonuň üçin birinji san diňe X bilen çalşyrylýar, ýöne bu önümiň tozandan goralmaýandygyny aňlatmaýar.Suwdan gaty gowy goragy bar bolsa, tozandan hem goralmagy ähtimal. Netijede, 9K bahasy bugdan arassalanyp we haýsy ugra degişlidigine garamazdan ýokary basyşly suw uçarlarynyň täsirini goldaýan önümlere degişlidir.Öň bellenip geçilişi ýaly, IPXX hökmünde görkezilen önüm üçin önümleriň suwa we tozana çydamlydygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin hiç hili synag geçirilmedi.XX reýtingiň önümiň asla goralmaýandygyny aňlatmaýandygyna düşünmek möhümdir.Elektron enjamy aýratyn şertlerde goýmazdan ozal öndüriji bilen habarlaşmak we ulanyjynyň gollanmasyny okamak hökmanydyr.

 • 0- Gorag ýok.
 • 1- Suwuň dik damjalaryndan gorag kepillendirilýär.
 • 2- Önüm adaty ýagdaýyndan 15 ° çenli egrelende dik suw damjalaryndan gorag kepillendirilýär.
 • 3- 60 ° çenli islendik burçda göni suw spreýlerinden gorag kepillendirilýär.
 • 4- Islendik burçdan suw sepilmeginden gorag kepillendirilýär.
 • 5- Islendik burçdan (6.3mm) proýesirlenýän suw uçarlaryndan gorag kepillendirilýär.
 • 6- Islendik burçdan (12.5mm) proýesirlenýän güýçli suw uçarlaryndan gorag kepillendirilýär.
 • 7- 15 santimetrden 1 metre çenli çuňlukda 30 minutlap suwa çümdürilmekden gorag.
 • 8- 1 metrden gowrak çuňlukda uzak wagtlap suwa çümdürilmekden gorag.
 • 9K- pressureokary basyşly suw uçarlarynyň we bug arassalanmagynyň täsirinden gorag.

Käbir umumy IP reýtingleriniň manylary

IP44 ——  IP44 reýtingine eýe bolan önüm, 1 mm-den uly we gaty tarapdan suw sepýän gaty zatlardan goralýandygyny aňladýar.

IP54 ——IP54 reýtingi bolan önüm, önümiň kadaly işlemeginiň öňüni almak üçin ýeterlik tozan girmeginden goralýar, ýöne tozan däl.Önüm gaty zatlardan we islendik burçdan suw sepilmeginden doly goralýar.

IP55 —— IP55 bahalandyrylan önüm, önümiň kadaly işlemegi üçin zyýanly, ýöne doly tozan däl tozan girmeginden goralýar.Islendik tarapdan burun (6.3mm) bilen proýesirlenýän gaty zatlardan we suw uçarlaryndan goralýar.

IP65——Önümde IP65 ýazylandygyny görseňiz, bu onuň doly tozan we gaty zatlardan goralýandygyny aňladýar.Mundan başga-da, burun (6.3mm) tarapyndan islendik burçdan çak edilýän suw uçarlaryndan goralýar.

IP66——IP66 reýtingi önümiň tozan we gaty zatlardan doly goralýandygyny aňladýar.Mundan başga-da, önüm islendik ugurdan (12.5mm) proýesirlenýän güýçli suw uçarlaryndan goralýar.

IPX4——IPX4 bahalandyrylan önüm, suwuň dökülmeginden islendik burçdan goralýar.

IPX5——IPX5 reýtingi bolan önüm, burun (6.3mm) tarapyndan islendik ugurdan çak edilýän suw uçarlaryndan goralýar.

IPX7——IPX7 reýtingi, önümiň 15 sm-den 1 metre çenli çuňlukda iň köp 30 minut suwa çümdürilip bilinjekdigini aňladýar.  


Iş wagty: 10-2020-nji sentýabr