SUW-ÇYKYJY VS SUW-GÖRNÜŞLI VS WATERPROF: AIFRATYNLYK N WHME?

Elektroniki önümlere daş-töwerege zyňylýan suw geçirmeýän enjamlara, suwa çydamly enjamlara we suwa garşy enjamlara salgylanmalary görýäris.Iň uly sorag: Tapawudy näme?Bu mowzukda ýazylan makalalar kän, ýöne enjamlar dünýäsine aýratyn üns bermek bilen iki sente-de atarys we üç sözüň arasyndaky tapawutlara has içgin serederis.

 

Ilki bilen, Oksfordyň Iňlis sözlüginde berlişi ýaly, suw geçirmeýän, suwa çydamly we suwdan goraýan käbir çalt sözlük kesgitlemelerinden başlalyň:

  • Suw çydamly: belli bir derejede suwuň aralaşmagyna garşy durmaga ukyply, ýöne düýbünden däl
  • Suwy goraýjy: suw bilen aňsat aralaşmaýar, esasanam şeýle maksat bilen ýerüsti örtük bilen bejermegiň netijesinde
  • Suw geçirmeýän: suwa garşy

Suw çydamly diýmek nämäni aňladýar?

Suw çydamlyüçüsiniň suwdan goramagynyň iň pes derejesidir.Enjam suwa çydamly diýlip atlandyrylsa, enjamyň özi şeýle bir gurlup bilner welin, suwuň içine girmegi has kyn bolar, ýa-da gowulaşdyrmaga kömek edýän gaty ýeňil madda bilen örtülendir. enjamyň suw bilen bolan duşuşygyndan halas bolmak mümkinçiligi.Suw çydamly, sagatlaryň arasynda köplenç görýän zadyňyz, ortaça el ýuwulmagyna ýa-da ýagyş ýagýan ýagyşa garşy durmaga güýç berýär.

Suwdan goranmak nämäni aňladýar?

Suwdan goraýanörtükler esasan suwa çydamly örtüklerden diňe bir basgançak ýokarydyr.Enjamda suwy goraýjy diýip bellik edilse, hakykatda onuň özünde bar bolan häsiýetlere eýe bolsa, suwy yzyna gaýtaryp, ýasaýarsyňyz.gidrofobik.Suwy goraýjy enjam, içerde, daşarda ýa-da ikisinde-de bolsun, inçe filmli nanotehnologiýanyň haýsydyr bir görnüşi bilen örtülmek üçin gaty uly mümkinçilik bolup, ortaça enjamyňyza garanyňda suwuň üstünde durmak üçin has gowy mümkinçilik bar.Köp kompaniýalar suwuň öçürilmegini talap edýärler, ýöne bu termin çydamly suwdan goraýjy seýrek we şonuň bilen baglanyşykly ähli soraglar we öňünden aýdyp bolmajak elementler sebäpli gaty jedel edilýär.

Suw geçirmeýän diýmek näme?

Suw geçirmeýänkesgitlemesi gaty gönümel, ýöne aňyrsyndaky düşünje beýle däl.Häzirki wagtda enjamyň suw geçirmeýän görnüşi hökmünde klassifikasiýa edilmegi üçin kesgitlenen pudak standarty ýok.Reýting masştabyna görä häzirki wagtda elýeterli iň ýakyn zatIngressi goramagyň bahasymasştab (ýa-da IP kody).Bu masştab, enjamyň näderejede täsirlidigine 0-8-den baha berýärsuwuň içine girmezligi üçin,aka suwuň girmegi.Elbetde, bu reýting ulgamynda bir esasy kemçilik bar: HZO-daky ýaly, suwy zaýalanmakdan halas etmek üçin enjamy suwdan çykarmak barada alada etmeýän kompaniýalar hakda näme aýdyp bilersiňiz?Örtüklerimiz enjamlaryň içindäki suwy üpjün edýär, ýöne enjamlary örtýän suw geçirmeýän material, olary suwuň zaýalanmagyndan goraýar.Bu kompaniýalar, IP masştabynyň ölçeglerine laýyk gelmeýän, ýöne isleýän müşderiler üçin çözgüt hödürlemegi başarýarlar elementlerden goramak we gorkunç “hajathana ölüminden” goramak.

Suw geçirmeýän adalgany ulanmak köp kompaniýalar üçin töwekgelçilikli ädim hasaplanyp bilner.Munuň sebäbi, suw geçirmeýän adalga, adatça munuň hemişelik şertdigi we "suw geçirmeýän" zatlaryň hiç biri-de suw bilen baglanyşyk sebäpli hiç haçan ýitip bilmejekdigi baradaky düşünjäni berýär.


Iş wagty: 10-2020-nji sentýabr