Gat rozetkasy näme?

Gat rozetkasy näme?

Pol rozetkasy polda ýerleşýän wilka reseptorydyr.Soketiň bu görnüşi dürli wilkalar üçin ýasalyp bilner, ýöne köplenç elektrik, telefon ýa-da kabel birikmesi üçin ulanylýar.Pol rozetkalaryny ulanmak köp ýerlerde gurluşyk kodlary bilen berk düzgünleşdirilýär.

Elektrik rozetkalary ýa-da rozetkalar köplenç diwarlarda ýerleşýär.

Köplenç elektrik we beýleki görnüşli rozetkalar ýa-da rozetkalar diwarlarda ýa-da tagtalarda ýerleşýär.Adaty ýaşaýyş jaýynda ýa-da täjirçilik otagynda şunuň ýaly rozetkalar köplenç poldan gysga aralykda ýerleşýär we hammamlarda we aşhanalarda hasaplaryň ýokarsynda ýerleşdirilip bilner.Adaty senagat gurluşygynda şunuň ýaly söwda nokatlarynyň köpüsi diwarlara ýa-da tehnikanyň golaýynda ýerleşýän polýuslara ýerleşdirilýär.Şeýle-de bolsa, käbir ýagdaýlarda poluň rozetkasy islenýär, sebäbi şnurlaryň syýahat üçin howp döredip biljek ýerlerinde işlemeginiň öňüni alýar.

Mysal üçin, ýaşaýyş jaýy beýleki otaglara girmeginiň öňüni almazdan oturgyçlary diwarlara goýup bolmajak görnüşde şekillendirilip bilner.Öý eýesi düşegiň bir ujuna okamak çyrasyny goýmak islese, şnury poluň üstünden iň ýakyn elektrik diwar rozetkasyna geçirmeli bolar.Bu özüne çekiji bolup biler.Mundan başga-da, öý haýwanynyň ýa-da maşgala agzasynyň şnurda syýahat etmegine töwekgelçilik döredip biler, bu bolsa ýolagçynyň hem çyranyň zeperlenmegine sebäp bolup biler.Otagyň golaýynda pol rozetkasynyň ýerleşdirilmegi bu meseläni aradan aýyrýar.

Şaýy puluň gapdal tarapy, nädogry ýerleşdirilen pol rozetkalaryna ýerleşdirilen wilkalaryň hakykatdanam özleri üçin howp bolup biler.Jogapkärçiligiň hemişe aladalanýan senagat we söwda binalarynda bu esasanam dogry.Pol rozetkalary köpler tarapyndan diwar rozetkalaryna garanyňda has uly ýangyn howpy döredýär diýip pikir edýärler.

Täze gurluşyk wagtynda pol rozetkalaryny gurmak dünýäniň käbir ýerlerinde kyn bolup biler.Gurluşyk kodlarynyň köpüsi pol rozetkasyny gurmagy düýbünden gadagan edýär.Beýlekiler bolsa, haly ýaly ýumşak pollarda däl-de, diňe kafel ýa-da agaç ýaly gaty pollarda gurulmagy buýurýarlar.Beýlekiler senagat gurluşygynda pol nokatlaryna rugsat berýärler, ýöne ýaşaýyş ýa-da täjirçilik gurluşyklarynda däl, beýlekiler munuň tersini görkezýärler.

Bar bolan binada sim rozetkasyny geçirmek ýa-da oturtmak, kod bilen rugsat berilmezligi mümkin.Eger şeýle bolsa, kod işiň ygtyýarly elektrikçi tarapyndan ýerine ýetirilmegini talap edip biler.Localerli kodlar pol rozetkalaryny gurnamaga mümkinçilik berýän bolsa, binanyň eýesi, elektrik işgäri poluň aşaky bölegine, meselem beton pollar ýaly girip bilmese, beýle gurnamagyň gymmat ýa-da mümkin däldigini ýatdan çykarmaly däldir.Pol ikinji derejededir bolsa, rozetkany gurmak üçin aşakdaky potolokyň bir bölegini aýyrmak zerur bolup biler.


Iş wagty: 25-2020-nji awgust